Lesson 4 p.5

 
EMPLOI DE LA FORME NEGATIVE DES VERBES "ԵՄ", "ԿԱՄ", "ՈՒՆԻՄ"
USE OF THE NEGATIVE FORM OF THE VERBS "ԵՄ", "ԿԱՄ", "ՈՒՆԻՄ"
"ԵՄ", "ԿԱՄ", "ՈՒՆԻՄ" ԲԱՅԵՐՈՒՆ ԺԽՏԱԿԱՆԸ
 
     
10. Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Non" et former des phrases analogues au modèle.
10. Questions & Answers ∙− Always reply "No" to the questions and make up sentences similar to the example.
10. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշին համաձայն։
Ուս. - Մեր շուները դեղի՞ն են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. - Ո՛չ, մեր շուները դեղին չեն։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Իմ մազերս դեղի՞ն են։
→ Ո՛չ տիկին, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Մեր մազերը սե՞ւ են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Ձեր թռչունները սիրո՞ւն են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Իրենց ձուկերը մե՞ծ են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
11. Répéter chaque phrase.
11. Repeat each of the sentences.
11. Կրկնել հաւաքաբար: 
 
   
 Հոս կապիկ մը չկայ։
Հոս փիղ մը չկայ։
Հոս կատու մը չկայ։
Հոս կոկորդիլոս մը չկայ։
 Հոն մուկեր չկան։
Հոն եղնիկներ չկան։
Հոն ուլիկներ չկան։
Հոն փիղեր չկան։
12. Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Non, il n'y a pas".
12. Questions & Answers ∙− Reply "No, there isn't"
12. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը միշտ "Ոչ, չկան" պիտի պատասխանէ։  « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause