Lesson 7 p.4

 
 Ուս. - Ջուրը ինչո՞վ կը խմենք։
→ գաւաթով
Աշ. -
 
 Ուս. - Ապուրը ինչո՞վ կը խմենք:
→ դգալով
Աշ. -
EMPLOI DU FUTUR
USE OF THE FUTURE TENSE
ԱՊԱՌՆԻԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
6. Répéter les phrases suivantes.
6. Repeat the following sentences.
6. Կրկնել հաւաքաբար: 
Ամառը Հայաստան պիտի երթամ։
Այս գիշեր քեզի պիտի գամ։
Վաղը Սարգիսին պիտի երթաս։
Ան իր մազերը Շաբաթ օր պիտի կտրէ։
Մենք ամառը Հայաստան պիտի երթանք։
Թռչունս վաղը պիտի երգէ։
Սարգիսը ինծի 10 ֆրանք պիտի տայ։
Ես այս շապիկը պիտի լուամ։
7. Répondre d'après le modèle, avec les mots proposés.
7. Answer according to the example and with the given words.
7. Պատասխանել նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով: 
Ուս. - Այս դրամով հագու՞ստ պիտի գնես։
Աշ. - Այո՛, այս դրամով հագուստ պիտի գնեմ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Այս դգալով ապու՞ր պիտի խմես։
Աշ. -
 
 Ուս. - Սարգիսը ա՞յս մատիտով պիտի գրէ։
Աշ. -
 Ուս. - Օդանաւո՞վ Հայաստան պիտի երթաք։
Աշ. - « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause