Lesson 7 p.5

EMPLOI DU FUTUR, FORME NEGATIVE
USE OF THE FUTUTRE TENSE, NEGATIVE FORM
ԱՊԱՌՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԺԽՏԱԿԱՆԸ
8. Répéter les phrases suivantes.
8. Repeat the following sentences.
8. Կրկնել հետեւալ նախադասութիւնները: 
Պատուհանը պիտի չբանամ։
Այս ձմեռ պիտի չձիւնէ։
Վաղը պիտի չանձրեւէ։
Այս գիշեր պիտի չքնանաս։
Ամառը մենք Հայաստան պիտի չերթանք։
Դուք պաղպաղակ պիտի չուտէք։
Դուռը պիտի չբանամ։
Ֆրանսերէն պիտի չխօսիս։
Ես իրեն պիտի չնայիմ։
Այսօր պիտի չերգենք եւ պիտի չխնդանք։
9. Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Non" d'après le modèle.
9. Questions & Answers ∙− Always reply "No" according to the example.
9. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշին համաձայն: 
Ուս. - Դուք լեռ պիտի չբարձրանա՞ք։
Աշ. - Ո՛չ, մենք լեռ պիտի չբարձրանանք։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Մենք գիւղ պիտի չերթա՞նք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Դռնէն ներս պիտի չմտնե՞մ։
Աշ. -
 
Ուս. - Պիտի չճաշե՞ս։
Աշ. -
 
 Ուս. - Սարգիսը պատուհանը պիտի չբանա՞յ։
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause