Lesson 1 p.8

Ուս. - Քու անունդ Արմէն է:
Աշ. -
Ուս. - Քու անունդ Սօնա է:
Աշ. -
Ուս. - Իր անունը Հայկ է:
Աշ. -   ,    ,   ,    ,   ,    ,   ,    , :
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ուս. - Իր անունը Մովսէս է:
Աշ. -
Ուս. - Իր անունը Պետրոս է:
Աշ. -
 
EMPLOI DE L'ARTICLE DEFINI "ը"
USE OF THE DEFINITE ARTICLE "ը"
"ը" ՈՐՈՇԻՉ ՅՕԴԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
 
11. Questions − Réponses ∙− Donner des réponses négatives, analogues au modèle.
11. Questions & Answers ∙− Give negative answers and complete the sentences according to the example.
11. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը պիտի պատասխանէ "Ոչ" եւ ամբողջացնէ նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 
 
   
Ուս. - Իր անունը Հա՞յկ է:
→ Ո՛չ, Արա
Աշ. - Ո՛չ, իր անունը Արա է:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ուս. - Իր անունը Հա՞յկ է:
→ Ոչ, Մովսէս
Աշ. -
Ուս. - Իր անունը Անի՞ է:
→ Ո՛չ, Սօնա
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել

Record

Pause

Գրել
Արտասանել

Record

Pause