Lesson 4 p.7

 
 Ուս. - Դուք պոչեր ունի՞ք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Անոնք պատիճներ ունի՞ն։
Աշ. -
15. Questions − Réponses ∙− Former des phrases négatives analogues aux modèles, en répodant "Non".
15. Questions & Answers ∙− Always reply "No" according to the given examples.
15. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշներուն համաձայն։ 
Մենք կապի՞կ ենք։       Ո՛չ, մենք կապիկ չենք:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 Մենք ձու՞կ ենք։
 Մենք ծա՞ռ ենք։
Ո՛չ, մենք ձուկ չենք։
Ո՛չ, մենք ծառ չենք։
 Դուք ա՞րջ էք։       Ո՛չ, մենք արջ չենք:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 Դուք կո՞վ էք։
Դուք կենդանինե՞ր էք։
Ո՛չ, մենք կով չենք։
Ո՛չ, մենք կենդանիներ չենք։
 Անոնք կատու՞ են։       Ո՛չ, անոնք կատու չեն:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 Անոնք ուժո՞վ են։
Անոնք հա՞յ են։
 Ո՛չ, անոնք ուժով չեն։
Ո՛չ անոնք հայ չեն։
 
16. Répéter les questions et les résponses après le modèle.
16. Repeat questions and answers using the given words and according to the example.
16. Յետադրութեան «հետ» վարժութիւններ։ Կրկնել հարցումը եւ պատասխանը՝ հաւաքաբար, նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով: 
 
   
Ի՞նչ կ՝ընէ արջը։       Արջը Արամին հետ կը պարէ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ  « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել

Record

Pause

Գրել
Արտասանել

Record

Pause