Lesson 2 p.4

 
 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իմ նաւս
Աշ. -
 
 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Քու սենեակդ
Աշ. -
 
 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իր պատուհանը
Աշ. -
 
PRONOM PERSONNEL (SINGULIER) ET LE VERBE ETRE, INDICATIF PRESENT (SINGULIER)
PERSONAL PRONOUN (SINGULAR) AND THE VERB TO BE, INDICATIVE, PRESENT TENSE (SINGULAR)
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆԻ ԵԶԱԿԻՆ ԵՒ ԵՄ ԲԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, ՆԵՐԿԱՅ, ԵԶԱԿԻ ԴԷՄՔԵՐԸ
 
7. Répéter après le modèle.
7. Repeat after the example.
7. Կրկնել՝ նմոյշէն ետք: 
 
   
 Ուս. - Ալօ, բարե՛ւ Տիկին, ես Արամն եմ:
Աշ. - ,, ,, ,, ,, :
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ալօ, բարե՛ւ Տիկին, ես Անին եմ:
Աշ. -
 
 
Ալօ, բարե՛ւ Պարոն, ես Սօնան եմ:
Աշ. -
 
 
 Ալօ, բարե՛ւ, ես Արմինէն եմ:
Աշ. -
 
 
 Ալօ, բարե՛ւ, ես Արփին եմ:
Աշ. -
  « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել

Record

Pause

Գրել
Արտասանել

Record

Pause