Lesson 2 p.8

14. Questions − Réponses ∙− Trouver le pronom personnel nécessaire.
14. Questions & Answers ∙− Use the neccessary personal pronoun.
14. Հարց − Պատասխան՝ խառն դէմքերով ∙− Աշակերտը պիտի օգտագործէ համապատասխան դէմքը: 
 
 Ուս. - Ես ո՞վ եմ:
→ Արմէն
Աշ. -
 
 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Տիկ. Սիրան
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Սեւան
Աշ. -
 
VERBE ETRE, INDICATIF PRESENT, FORME NEGATIVE
VERB TO BE, INDICATIVE, PRESENT TENSE, NEGATIVE FORM
ԵՄ ԲԱՅԻ ԺԽՏԱԿԱՆԸ, ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅ
 
15. Former des phrases analogues au modèle en utilisant le verbe Etre à l'indicatif présent, forme négative (Չեմ, չես, չէ).
15. Make up sentences similar to the example by using the negative form of the verb To be, in Indicative, Present tense (Չեմ, չես, չէ).
15. Պատասխանել նմոյշին համաձայն: 
 
   
 Ուս. - Ալօ, դուն Արմէ՞նն ես:
Աշ. - Ո՛չ, ես Արմէնը չեմ, ես Հայկն եմ:" />
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Դուն Րաֆֆի՞ն ես:
Աշ. -
 
 
 Դուն Անի՞ն ես:
Աշ. -
 
 
 Դուն Սօնա՞ն ես:
Աշ. -
 

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause