Lesson 2 p.9

16. Répéter après le modèle.
16. Repeat after the example.
16. Կրկնել՝ նմոյշէն ետք:
Ծովը կապոյտ է: 
Անտառը կանաչ է: 
Երկինքը կապոյտ է: 
Լեռը ճերմակ է: 
Ծառը կանաչ է:  
Արեւը կարմիր է: 
17. Questions − Réponses ∙− Former des phrases en utilisant les mots proposés.
17. Questions & Answers ∙− Complete the sentences with the proposed words, according to the example.
17. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբողջացնել տրուած բառերով եւ նմոյշին համաձայն: 
 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է ծովը:
Աշ. - Ծովը կապույտ է:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
Ուս. - Ի՞նչ գոյն է երկինքը:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է ծառը:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է արեւը:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է լեռը:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է անտառը:
Աշ. -
18. Répondre "Non" et former des phrases négatives analogues au modèle.
18. Reply "No" and form negative sentences similar to the example.
18. Պատասխանել "Ոչ" եւ կազմել բային ժխտականը՝ նմոյշին համաձայն:
 Ուս. - Երկինքը կարմի՞ր է:
Աշ. - Ո՛չ, երկինքը կարմիր չէ, երկինքը կապոյտ է:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Լեռը կապո՞յտ է:
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause