Lesson 4 p.8

Ի՞նչ կ՝ընէ կապիկը։
Ի՞նչ կ՝ընէ թռչունը։
Ի՞նչ կ՝ընէ Անին։
Կապիկը Արամին հետ կը վազէ։
Թռչունը Արամին հետ կ՝երգէ։
Անին Արամին հետ կը խօսի։
17. Répéter les questions et les résponses après le modèle.
17. Repeat both questions and answers.
17. Յետադրութեան եւ անձնական դերանունի տրական հոլովին ("ինծի") վերաբերեալ վարժութիւններ։ Կրկնել թէ՛ հարցումը եւ թէ պատասխանը՝ նմոյշին համաձայն։ 
Ի՞նչ կ՝ըսէ  շունիկը Արամին։ "Ինծի հետ վազէ" - կ՝ըսէ:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
Ի՞նչ կ՝ըսէ արջը Արամին։
Ի՞նչ կ՝ըսէ թռչունը Արամին։
Ի՞նչ կ՝ըսէ Անին Արամին։
"Ինծի հետ պարէ" կ՝ըսէ։
"Ինծի հետ երգէ" կ՝ըսէ։
"Ինծի հետ խօսէ" կ՝ըսէ։
18. Répéter les questions et les résponses après le modèle.
18. Repeat both questions and answers.
18. Վարժութիւններ՝ անձնական դերանունի յոգնակի դէմքերուն վերաբերեալ։ Կրկնել թէ՛ հարցումը եւ թէ պատասխանը՝ նմոյշին համաձայն։  
Անոնք ի՞նչ կ՝ընեն։
Անոնք ի՞նչ կ՝ընեն։
Դուք ի՞նչ կ՝ընէք։
Մենք ի՞նչ կ՝ընենք։
Դուք ի՞նչ կ՝ընէք։
Անոնք ի՞նչ կ՝ընեն։
Մենք ի՞նչ կ՝ընենք։
Դուք ի՞նչ կ՝ընէք։
Անոնք պահուըտուք կը խաղան։
Անոնք իրարու հետ կը խօսին։
Մենք հայերէն կը սորվինք։
Մենք ալ հայերէն կը սորվինք։
Մենք ճաշ կ՝ուտենք։
Անոնք կը քնանան։
Դուք կը պարէք։
Մենք ալ կը պարենք։

 


 « Previous Lesson
   Next Lesson » 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause