Lesson 4 p.6

 
ՈՒՍՈՒՑԻՉ
Հոս կապիկներ կա՞ն։
Հոս արջեր կա՞ն։
Հոս ուլիկներ կա՞ն։
Հոս ծովեր կա՞ն։
ԱՇԱԿԵՐՏ
Ո՛չ, չկան։
Ո՛չ, չկան։
Ո՛չ, չկան։
Ո՛չ, չկան։
 
13. Répéter chaque phrase.
13. Repeat each of the sentences.
13. Կրկնել հաւաքաբար:
 
   
Ես  նաւ մը չունիմ։
Ես լեռ մը չունիմ։
Ես անտառներ չունիմ։
Դուն պարտէզ մը չունիս։
Դուն թռչուններ չունիս։
Դուն կոկորդիլոս մը չունիս։
Ան նաւեր չունի։
Ան տուներ չունի։
Ան կենդանիներ չունի։
Մենք  նաւեր չունինք։
Մենք տուներ չունինք։
Մենք պարտէզներ չունինք։
Դուք սենեակներ չունիք։
Դուք կենդանիներ չունիք։
Դուք ծովեր չունիք։
Անոնք լեռներ չունին։
Անոնք կովեր չունին։
Անոնք արջեր չունին։
14. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modèle en utilisant le verbe "Ունիմ" à l'Indificatif Présent, forme négative.
14. Questions & Answers ∙− Give the negative answer using the negative form of the verb "Ունիմ" (Indicative, Present tense).
14. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը միշտ "Ոչ" պիտի պատասխանէ եւ օգտագործէ "Ունիմ" բային ժխտականը, իր բոլոր դէմքերով։ 
Ուս. - Դուն սենեակ մը ունի՞ս։
Աշ. - Ո՛չ, ես սենեակ մը չունիմ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ես փիղ մը ունի՞մ։
Աշ. -
 
 Ուս. - Ես պոչ մը ունի՞մ։
Աշ. -
 
 Ուս. - Ան կոկորդիլոս մը ունի՞
Աշ. -
 
 Ուս. - Մենք կտուցներ ունի՞նք։
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause