Lesson 2 p.5

8. Questions − Réponses ∙− Donnez votre nom comme réponse.
8. Questions & Answers ∙− Pronounce your name as an answer.
8. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտները իրենց անունները կ'ըսեն որպէս պատասխան: 
 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:
Աշ. - Բարե՛ւ, ես Պր․ Մովսէսն եմ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:
Աշ. -
 
9. Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Non, je suis son père", d'après le modèle.
9. Questions & Answers ∙− Always reply "No, I am his father", according to the example.
9. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը պիտի պատասխանէ "Ոչ, ես իր հայրիկն եմ" նմոյշին համաձայն: 
 Ուս. - Ալօ, Քրիստի՞նն է:
Աշ. - Ո՛չ, ես իր հայրիկն եմ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ալօ, Անի՞ն է:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, Արմէ՞նն է:
Աշ. -
10. Questions − Réponses ∙− Répondre "Non" et former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots suivants: հայրիկ, մայրիկ, աղջիկ, տղայ.
10. Questions & Answers ∙− Reply "No" to the given questions by using the words: հայրիկ, մայրիկ, աղջիկ, տղայ.
10. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը պիտի պատասխանէ "Ոչ" եւ պիտի օգտագործէ տրուած "հայրիկ", "մայրիկ", "աղջիկ", "տղայ" բառերէն մէկը՝ նմոյշին համաձայն: 

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause