Lesson 3 p.4

 
EXERCICES SUR L'EMPLOI DU PLURIEL
EXERCISES ON THE PLURAL FORMS
ՅՈԳՆԱԿԻԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻԻՆՆԵՐ
 
1. Répéter après les modèles.
1. Repeat after the examples.
1. Կրկնել հաւաքաբար:
 
Mots monosyllabiques.
Monosyllabic words.
Միավանկ բառեր:  
singulier
singular
եզակի
pluriel
plural
յոգնակի 
տուն
տուներ 
գիրք գիրքեր 
ծառ ծառեր
ծով  ծովեր 
ձուկ   ձուկեր 
մուկ  մուկեր 
էշ  էշեր 
կով  կովեր 
փիղ  փիղեր 
շուն  շուներ 
հաւ  հաւեր 
Mots polysyllabiques.
Polysyllabic words.
Բազմավանկ բառեր: 
singulier
singular
եզակի
pluriel
plural
յոգնակի 
պա-տու-հան
պատուհաններ
ան-տառ  անտառներ 
կեն-դա-նի կենդանիներ 
կա-տու  կատուներ 
ա-ռիւծ  առիւծներ 
բա-դիկ  բադիկներ 
   
   
   
   
   Exceptions
Բացառութիւն

singulier
singular
եզակի

pluriel
plural
յոգնակի 

 լեռ(ն)
լեռներ
 դուռ(ն)
դռներ
 
մարդ
մարդիկ « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause