Lesson 3 p.5

4. Former le pluriel des mots monosyllabiques en ajoutant "եր"
4. Form the plural of the following monosyllabic words by adding "եր"
4. Միավանկ բառերը յոգնակիի վերածել՝ աւելացնելով "եր", նմոյշներուն համաձայն: 
 Ուս. - Մենք տուն մը ունինք:
Աշ. - Մենք տուներ ունինք:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Մենք արջ մը ունինք:
Աշ. -
 Ուս. - Դուք նաւ մը ունիք:
Աշ. - Դուք նաւեր ունինք:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Դուք ծառ մը ունիք:
Աշ. -
Ուս. - Անունք ձի մը ունին:
Աշ. - Անոնք ձիեր մը ունին:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Անոնք հաւ մը ունին:
Աշ. -
5. Former le pluriel des mots polysyllabiques en ajount "ներ" d'après les modèles.
5. Form the plural of the polysllabic words by adding "ներ" according to the examples.
4. Միավանկ բառերը յոգնակիի վերածել՝ աւելացնելով "ներ", նմոյշներուն համաձայն: 
 Ուս. - Մենք ըն-կեր մը ունինք:
Աշ. - Մենք ըն-կեր-ներ ունինք:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
Ուս. - Մենք դա-սա-րան մը ունինք:
Աշ. -
 
 Ուս. - Մենք կա-տու մը ունինք:
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause