Lesson 3 p.10

 Ուս. - Մարդիկ ի՞նչ կ՛ընեն:
→ կը խօսին
Աշ. -
13. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aux modèles en utilisant les mots proposés.
13. Questions & Answers ∙− Complete the sentences with the proposed word according to the examples.
13. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբոջացնել՝ տրուած բառերով եւ նմոյշներուն համաձայն: 
Ուս. - Մենք ի՞նչ կ՛ընենք:
→ կը վազենք
Աշ. - Մենք կը վազենք:
       Modèle 1
       Example 1
       Նմոյշ 1
Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք:
→ կը քնանանք
Աշ. - Մենք կը քնանանք:
       Modèle 2
       Example 2
       Նմոյշ 2
 
 Ուս. - Մենք ի՞նչ կ՛ընենք:
→ կը խօսինք
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք:
→ կը պաhուըտինք
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք
→ ճաշ կ՛ուտենք
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք
→ կ՛երգենք
Աշ. -
Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ընեն:
→ ձեռք կը շարժեն
Աշ. - Անոնք ձեռք կը շարժեն:
       Modèle 3
       Example 3
       Նմոյշ 3

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause